Adatkezelési Tájékoztató

Az Adatkezelő a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával kezeli.

A szolgáltató, mint adatkezelő:

Név: Molnár Kálmán

Székhely és levelezési cím: 9407 Sopron, Halastó utca 11.

Email cím: info(kukac)mindenamiparketta.hu

I. Definíciók, rövidítések

Adatkezelés: a hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, igy különösen gyűjtése, felvételé, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adatnak minősül az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

II. Az adatkezelő, az adatkezelés célja és terjedelme

Az adatkezelésre Molnár Kálmán által nyújtott szolgáltatás(ok) igénybevétele érdekében kerül sor. A szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi adatai megadása szükséges: név (születési név), cím, fizetéshez szükséges adatok, elérhetőség.

Molnár Kálmán csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához (szolgáltatás igénybevételéhez) elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelési Cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – az érintett által kezdeményezett törlés időpontjáig kezeljük.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett (felhasználó) által megadott személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül –jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában – Molnár Kálmán senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mindenamiparketta.hu honlap (továbbiakban: „Honlap”) látogatásakor Molnár Kálmán webszervere automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (így például az IP címet, hogy melyik oldalról történt oldalunk látogatása, a böngésző típusát, a megtekintett oldalakat, a látogatás idejét és időtartamát). Tárolás: egy hét.

III. Adatbiztonság

Molnár Kálmán mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében (így különösen védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen) és meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi.

IV. Sütik használata

Molnár Kálmán fenntartja a jogot az ún. tracking technológiák (mint a cookie-k vagy tag-ek) használatára annak érdekében, hogy felmérje, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, működtetését (például azáltal, hogy meghatározható a látogató számítógépe és oldalaink közötti múltbeli kapcsolatot, a weblapunk legnépszerűbb oldalai).

A sütik (cookies) alkalmazása esetén – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatást ad, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére, valamint a hazai adatkezelési gyakorlatra is figyelemmel kialakított módon hozzájárulást kér a honlap látogatóitól.

Cookie-k (sütik) kezelése:

  • A mindenamiparketta.hu oldalon beállított sütik kizárólag a látogatók navigációjának megkönnyítését és az oldal funkcióinak használatát biztosítja a zökkenőmentes felhasználói élmény érdekében.
  • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
  • Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
  • Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
  • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 3 nap
  • A weboldal csak is kizárólag az oldal alapműködését elősegítő sütiket használ. Hirdetési és statisztika célú sütik nem kerülnek használatra.

A Honlapon külső internetes oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatok. A Honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért Molnár Kálmánt semmiféle felelősség nem terheli.

V. Az érintett jogainak gyakorlása

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult arra, hogy személyes adatai helyesbítését, illetve (a kötelező adatkezelés kivételével) törlését vagy zárolását kérje. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás megadása ingyenes. Továbbá az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 10 nap alatt az Adatkezelő köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni.

VI. Az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső és külső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Ez alól kivételt képeznek az adatfeldolgozó partnereink.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az árajánlatok megválaszolása körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő,) vehet igénybe.

VII. Az adatok tárolása

Molnár Kálmán mindent megtesz az adatok helyes és biztonságos tárolása érdekében. A kezelt személyes adatok részben papíron, elektronikusan és a Google Naptár funkcióban kerülnek tárolásra.
A Google Naptár adatvédelmi tájékoztatóját a következő̋ link alatt találja:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

VIII. Tárhely

A honlap tárhely hivatalos üzemeltetője a PlexNET Informatikai Kft.

Elérhetőség: www.honlaptarhely.hu

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.honlaptarhely.hu/docs/ASZ.pdf

IX. Webáruház

A Molnár Kálmán által üzemeltett Webáruház adatkezelése szigorúan az Adatvédelmi törvényben előírtak alapján történik. A Webáruház vendégként és regisztrált felhasználóként is használható. A szükséges adatok a Webáruházban való vásárláshoz szükséges információkra szűkül. Egyéb adatokat az Ügyfél szabadon megadhat, de nem köteles.

Az adattárolás hossza megegyezik a törvényben előírtakkal.

Regisztráció esetén az inaktív fiók 3 hónap után törlésre kerül. A kosár tartalma két nap után törlésre kerül.

X. Online megjelenés a közösségi médiában

Molnár Kálmán, online csatornákat működtet a közösségi hálózatokon és platformokon annak érdekében, hogy kommunikálhassak az ügyfelekkel, az érdekelt felekkel, az ott aktív felhasználókkal, valamint, hogy tájékoztatást tudjon nyújtani a szolgáltatásokról. Az adott hálózatok és platformok felkeresésekor az adott üzemeltető feltételei és adatfeldolgozási irányelvei érvényesek. Ezért Molnár Kálmán nem vállal felelősséget. További információkat az adatkezeléssel kapcsolatban itt talál:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Az online közösségi médiában való tevékenységek során különböző adatok kerülnek feldolgozásra. Erre akkor kerül sor, ha a közösségi hálózatokon és platformokon belül Molnár Kálmánnal, mint egyéni vállalkozóval kommunikálnak, pl. online írásaira, hirdetéseire reagálnak, válaszolnak, vagy véleményt alkotnak róla. Továbbá, ha üzenet küldésre kerül sor egy online platformon keresztül. A rendelkezésre bocsátott adatok csak a felsorolt okokból kerülnek feldolgozásra, valamint statisztikai céllal, kizárólagosan belső elemzésére használhatók fel, kínálat javítási céllal. Ezek az információk nem kerülnek továbbításra.

Amennyiben részletes tájékoztatást szeretné kérem forduljon az Ügyfélszolgálathoz.

Az érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján jogait jogosult bíróság előtt érvényesíteni, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Dátum: 2020.12.20